Įstatai

LIETUVOS TRIRAČIŲ SPORTO ASOCIACIJOS ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

 1.  Lietuvos triračių sporto asociacija (toliau – Asociacija) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija yra skėtinė organizacija, vienijanti fizinius ar judinius asmenis (narius), įgyvendinanti nuolatinio pobūdžio veiklas ir teikianti paslaugas, atstovaujanti Asociacijos narių interesams ir juos ginanti bei tenkinanti kitus viešuosius interesus. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
 2.  Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir savo įstatais.
 3.  Asociacija ribotos civilinės atsakomybės viešuoju juridiniu asmeniu tampa nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Asociacija turi savarankišką balansą, atsiskaitomąją sąskaitą bent vienoje kredito įstaigoje ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už Asociacijos prievoles.
 4. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.
 5.  Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai, kurių pradžia yra sausio pirmoji diena, pabaiga – gruodžio trisdešimt pirmoji diena.
 6.  Asociacija yra ne pelno organizacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
 7. Asociacija yra paramos gavėjo statusą turintis juridinis asmuo.

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI

2.1. Asociacijos tikslai:

 1. Propaguoti  ir vykdyti triračių (RaceRunners) sporto ir aktyvaus fizinio užimtumo veiklą Lietuvoje, siekiant prisijungti prie tarptautinio triračių sporto (RaceRunners)  judėjimo ir propaguoti jo galimybes bei naudą Lietuvos gyventojų, ypač neįgaliųjų tarpe;
 2. Organizuoti ir   skatinti judėjimo ir kompleksinę negalią turinčių   asmenų dalyvavimą triračių sporto, fizinio aktyvumo bei  rekreacijos ir kitose su fizine veikla susijusiose programose   ištisus metus, įtvirtinant  jų fizinį sveikatinimą,  pasitikėjimą savimi, norą tobulėti bei  socialinę integraciją;
 3. Siekti, kad būtų įgyvendinamos nuostatos, įtvirtintos  tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose dėl neįgaliųjų  diskriminavimo, lygių teisių į mokslą, darbą, sportą bei į visuomenės gyvenimą;
 4. Atstovauti ir ginti  neįgaliųjų asmenų, jų  šeimų teises, laisves ir  orumą, skatinti dalyvauti socialiniuose,  sveikatinimo, medicininiuose, sportiniuose  bei integraciniuose projektuose.

2.2. Asociacija siekdama šių tikslų:

 1. populiarina triračių (RaceRunners) fizinio aktyvumo ir sporto veiklą Lietuvoje;
 2. organizuoja ir vykdo triračių sporto (RaceRunners) varžybas, dalyvauja tarptautiniuose sportiniuose  ir kitokio pobūdžio renginiuose;
 3. atstovauja Lietuvos triračių sportą tarptautinėse organizacijose;
 4. organizuoja seminarus, konferencijas, susijusias su triračių sporto (RaceRunners) veikla, trenerių bei mokytojų rengimu bei sporto renginių organizavimu;  
 5. rūpinasi Asociacijos narių kvalifikacijos tobulinimu;
 6. rengia  ir vykdo  ilgalaikes programas;
 7. rūpinasi triračių sporto bazės plėtimu, inventoriaus, sportinės aprangos įsigijimu;
 8. atstovauja savo narių interesus.

2.3. Asociacija vykdo šią ūkinę-komercinę veiklą:

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);

           Sportinis ir reakreacinis švietimas (85.51);

Sporto įrangos nuoma (77.21.40);

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis                veikla (88.10);

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Asociacijos įstatuose.
 2. Asociacija turi teisę:
 1.  įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Civiliniam kodeksui ir Asociacijų įstatymui, Asociacijos įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams;
 2.  už prekes ir paslaugas atsiskaityti įstatymų nustatyta tvarka;
 3.  jungtis į asociacijas ir kitas ne pelno organizacijas ir išstoti iš jų;

3.2.3  naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Užmegzti tarptautinius ryšius;

 1.  gauti paramą;
 2.  skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padariniams likviduoti;
 3.  reorganizuotis, persitvarkyti, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, Asociacijos filialus, nutraukti savo veiklą;
 4.  Asociacija gali užsiimti ūkine-komercine veikla, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti;
 5.  Asociacija gali turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, nustatomų Asociacijos steigėjų susirinkimo, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui ir kitiems įstatymams;
 6.  perleisti nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas, užtikrinti jais prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, paramos tikslus pagal Labdaros ir paramos įstatymą);
 1.  Asociacija vykdo veiklos apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
 2.  Asociacijai draudžiama:

3.4.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo
organų nariui, Asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiems
asmenims ar trečiam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal
Labdaros ir paramos įstatymą;

 1.  mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
 2.  Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos ir (ar) jo valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos, autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas, prekes;
 3.  suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus įkeičiamą Asociacijos prievolėms užtikrinti) garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
 1.  skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
 2.  skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
 3.  pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
 4.  parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
 5.  steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
 1.  vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
 2.  vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
 3.  ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

3.5. Su Asociacijos nariais susiję asmenys:

 1.  Asociacijos narių – fizinių asmenų artimų giminaičių, sutuoktinio, sugyventinio, sutuoktinio ar sugyventinio artimiausi giminaičiai;
 2.  juridiniai asmenys, kurie turi daugiau kaip pusę balsų Asociacijos nario – juridinio asmens organe;
 3.  juridiniai asmenys, kurių organuose daugiau kaip pusę balsų turi Asociacijos narys, ir aukščiau nurodytas asmuo ar asmenys kartu.

3.6. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti
kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

4. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys ir 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai
asmenys, išskyrus, kai Asociacijos veikla yra susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais. Už jaunesnius
kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Asociacijos nariais pateikia jų tėvai ar globėjai. Jaunesni kaip
18 metų asmenys organizacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.2. Asociacijos nariai turi tokias neturtines teises:

 1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
 2. naudotis Asociacijos materialine baze;
 3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 4. asmeniškai dalyvauti posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla;
 5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 6. teikti ir realizuoti konkrečius pasiūlymus;
 7. laisvai išstoti iš Asociacijos, apie tai pranešę Asociacijos prezidentui;

           4.2.8. įgalioti kitą asmenį balsuoti Asociacijos narių visuotiniame susirinkime. 

           4.3. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydžio jie moka stojamąjį ir nario mokestį ar teikia paramą;

4.4. Asociacijos nariai turi tokias pareigas:

4.4.1. laikytis Asociacijos įstatų;

4.4.2. dalyvauti įgyvendinant Asociacijos tikslus ir uždavinius, Asociacijos veiklos planus;

4.4.3. mokėti Asociacijos narių visuotinio susirinkimo nustatytą nario mokestį bei kitus tikslinius įnašus. Asociacijos nariui, išstojančiam iš Asociacijos, stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

5. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS Į ASOCIACIJĄ

5.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų šalių piliečiai, bei juridiniai asmenys. Asociacijos nariai skirstomi į tikruosius ir garbės narius:

 1. tikrieji nariai – Asociacijos steigėjai bei asmenys, šių įstatų nustatyta tvarka priimti į narius, kurie laikosi Asociacijos įstatų, aktyviai dalyvauja Asociacijos veikloje ir moka nario mokesčius ir kitas įmokas;
 2. garbės nariai – asmenys, kuriems jų sutikimu ir Asociacijos prezidento sprendimu suteiktas Asociacijos garbės nario vardas ir kurių dalyvavimas Asociacijos veikloje kelia Asociacijos prestižą.

5.2. Kandidatai į tikruosius Asociacijos narius privalo:
5.2.1. pateikti rašytinį prašymą Asociacijos prezidentui;
5.2.2. raštiškai įsipareigoti laikytis Asociacijos įstatų;

 1. sumokėti stojamąjį įnašą, kurio dydį nustato ir keičia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas;
 2.  sumokėti nario mokestį, kurio dydį nustato ir keičia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

5.3. Kandidatai į garbės narius raštu išreiškia savo sutikimą būti pripažinti garbės nariais.

5.4. Į Asociacijos narius priimama vadovaujantis šiais įstatais bei savanoriškumo ir viešumo principais. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos prezidentas savo sprendimu.

6. ASOCIACIJOS NARIŲ ĮSPĖJIMO, ŠALINIMO IR JŲ IŠSTOJIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

 1.  Asociacijos nariai gali išstoti iš jos, pateikę raštišką prašymą Asociacijos prezidentui.
 2.  Asociacijos nariai gali būti įspėjami arba šalinami iš Asociacijos narių, jeigu jie:
 1.  tyčia pažeidė Asociacijos įstatus;
 2.  savo veiksmais kompromituoja Asociaciją;
 3.  daugiau kaip tris mėnesius nesumoka nario mokesčio (netaikoma garbės nariams) ir kitų įmokų.

6.3. Asociacijos nariai šalinami Asociacijos prezidento sprendimu. Apie tokį sprendimą Asociacijos narys informuojamas raštu (registruotu laišku, kuris siunčiamas nario gyvenamosios vietos adresu). Narys, raštu nesutinkantis su Asociacijos prezidento sprendimu pašalinti jį iš Asociacijos, gali būti pašalintas iš Asociacijos narių valdybos nutarimu, priimtu 2/3 balsų dauguma. Iki bus priimtas sprendimas dėl asmens pašalinimo, jo narystė Asociacijoje sustabdoma.

7. ASOCIACIJOS VALDYMAS

7.1. Asociacijos organai yra Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – prezidentas.

8. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

8.1.     Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos valdymo organas. Asociacijos narys Asociacijos visuotiniame narių susirinkime turi vieno sprendžiamojo balso teisę.

8.2. Asociacijos narių visuotinio susirinkimo kompetencijai priklauso:

 1. keisti ir papildyti Asociacijos įstatus;
 1. patvirtinti stojamosios įmokos ir nario mokesčio, kitų įnašų dydį, nustatyti šių mokesčių mokėjimo tvarką;
 2. patvirtinti Asociacijos metinį veiklos planą;
 3. skirti ir atšaukti Asociacijos valdybą;
 4. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
 5. steigti Asociacijos struktūrinius padalinius, pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti Asociaciją;
            8.2.8 spręsti kitus su Asociacijos veikla susijusius klausimus.
 6. Asociacijos visuotinius narių susirinkimus organizuoja Asociacijos prezidentas. Eilinį Asociacijos visuotinį narių susirinkimą Asociacijos prezidentas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
 7. Neeiliniai Asociacijos visuotiniai narių susirinkimai šaukiami:
 1. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu;
 2. reikalaujant daugiau kaip 1/3 Asociacijos narių;
 3. Asociacijos prezidento sprendimu;
 4. teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir jei dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos prezidentas.
 1. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti kiekvienas Asociacijos narys, turintis balso teisę.
 2. Apie šaukiamą Asociacijos narių visuotinį susirinkimą Asociacijos prezidentas privalo pranešti visiems Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Asociacijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, jeigu visi Asociacijos nariai arba jų atstovai su tuo sutinka. Pranešimai apie šaukiamą Asociacijos narių susirinkimą siunčiami paštu, reg. laišku ir skelbiami viešai Asociacijos interneto svetainėje.
 3. Pranešime apie Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
 1. Asociacijos pavadinimas ir buveinės adresas;
 2. susirinkimo data;
 3. susirinkimo dienotvarkės projektas.
 1. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Asociacijos narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Asociacijos narių visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal dienotvarkę, nesvarbu, kiek narių susirinktų.
 2. Asociacijos narys, turintis sprendžiamojo balso teisę ir susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektu, gali raštu pranešti Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui savo valią „už” ar „prieš” atskirai dėl kiekvieno nutarimo.
 3. Asociacijos narių visuotinio susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus 8.11 punkte numatytus atvejus.
 4. Asociacijos narių visuotinio susirinkimo nutarimai, kurie priimami susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių 2/3 balsų dauguma:
 1. dėl Asociacijos įstatų pakeitimo ir papildymo;
 2. dėl Asociacijos reorganizavimo ir Asociacijos reorganizavimo projekto priėmimo;
 3. dėl Asociacijos likvidavimo.

9. ASOCIACIJOS VALDYBA, PREZIDENTAS

 1.   Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybą renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas iš Asociacijos narių ar jų atstovų 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma dviejų metų kadencijai. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
 2. Valdybos narys gali atsistatydinti raštiškai įspėjęs Valdybą. Jo įgaliojimai nutrūksta nuo prašymo įteikimo Valdybai dienos. Vietoj atsistatydinusio ar atšaukto Valdybos nario visuotinis narių susirinkimas artimiausiame posėdyje renka naują Valdybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui. Valdyba ar atskiri jos nariai gali būti atšaukti nesibaigus jų kadencijai visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Į atšauktojo Valdybos nario vietą Visuotinis narių susirinkimas renka naują narį ar priima sprendimą keisti Valdybos narių skaičių.
 3. Valdyba iš savo narių dviejų metų laikotarpiui renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas yra valdybos narys. Jis organizuoja Valdybos darbą, pirmininkauja Valdybos posėdžiams.
 4. Valdybą šaukia valdybos pirmininkas ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis. Balsams “už” ir “prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
 5. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs klausimas ar jo atsakomybės klausimas.
 6. Valdybos posėdžiai yra protokoluojami.
 7. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  1. Asociacijos metinio biudžeto vykdymą, metinės veiklos ataskaitas ir pateikia jas Visuotiniam narių susirinkimui;
  2. metinius sporto renginių kalendorius;
  3. Asociacijos simbolių, ženklų kūrimą ir jų naudojimo tvarkos nustatymą;

            9.7.4. kitus valdybos kompetencijai priskirtus klausmus.

 1. Valdybos rengiama metinė veiklos ataskaita yra vieša, todėl kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti.
 2. Valdyba skiria ir atšaukia Asociacijos prezidentą, nustato jo darbo užmokesčio dydį. 
 3. Prezidentas organizuoja ir vykdo Asociacijos kasdienę veiklą:
  1.  savarankiškai vykdo Asociacijos narių susirinkimo nutarimus, tvarko operatyvius veiklos reikalus;
  2.  atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankų įstaigose;
  3.  pateikia klausimus svarstyti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui;
  4.  tvirtina visus oficialius dokumentus, susijusius su Asociacijos veikla;
  5.  atstovauja Asociacijai teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;
  6.  sudaro sandorius Asociacijos vardu;
  7.  gina Asociacijos interesus teisinėse institucijose bei kitose civilinėse organizacijose, pateikia visuotiniam narių susirinkimui dalykines bei finansinės veiklos ataskaitas;
  8.  priima į darbą ir atleidžia iš darbo samdomus darbuotojus;
  9.  disponuoja Asociacijos lėšomis;

9.10.10.vykdo kitas funkcijas, nepažeisdamas kitų valdymo organų kompetencijos.

10. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ PANAUDOJIMO TVARKA

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
 2. Asociacijos lėšas sudaro:

10.2.1. įstatuose numatyti stojamosios įmokos, nario mokesčiai ir kitos tikslinės įmokos, kurių dydį nustato visuotinis narių susirinkimas;

10.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
10.2.3. nevalstybinių   organizacijų, tarptautinių   visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

 1.  kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
 2.  skolinto iš kredito įstaigų kapitalo lėšos;
 3.  pajamos už Asociacijos teikiamas paslaugas;
 4.  pajamos, gautos iš Asociacijos vykdomos ūkinės-komercinės veiklos;
 5.  kitos teisėtai Asociacijos gautos lėšos.
 1. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms įgyvendinti ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą.
 2. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams ir su jos nariais susijusiais asmenimis. Turtą, likusį patenkinus visų likviduojamos Asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka sunaudoja Asociacijos organai, kurie priėmė sprendimą nutraukti Asociacijos veiklą.
 3. Asociacijos lėšomis disponuoja Asociacijos prezidentas.
 4. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas gali nustatyti disponavimo lėšomis reglamentą.

11. FINANSINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Asociacijos visuotiniame susirinkime išrinkta audito bendrovė.
 2. Audito bendrovė patikrina Asociacijos finansinę veiklą:
 1.  tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;
 2.  atlieka bet kokius Asociacijos veiklos patikrinimus Asociacijos narių visuotinio susirinkimo, Asociacijos prezidento pavedimu;
 3.  artimiausiame Asociacijos visuotiniame narių susirinkime praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
 1. Asociacijos prezidentas privalo pateikti audito bendrovei jos reikalaujamus buhalterinius-finansinius dokumentus.
 2. Audito bendrovė privalo saugoti Asociacijos paslaptis, kurias sužino kontroliuodama Asociacijos veiklą.
 3. Audito bendrovė įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Asociacijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.
 4. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Asociacijos veiklą.
 5. Asociacijos prezidentas privalo pateikti valstybės (savivaldybės) kontrolės institucijoms bei įstaigoms įstatuose nustatytiems finansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus Asociacijos dokumentus.

12. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

 1. Keisti ir papildyti įstatus iniciatyvos teisę turi Asociacijos prezidentas, Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
 2. Asociacijos įstatų pakeitimus ar papildymus priima ir tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas 2/3 balsų dauguma.
 3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

13. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR REORGANIZAVIMAS,

VEIKLOS NUTRAUKIMAS

13.1. Sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ir dėl Asociacijos veiklos nutraukimo turi teisę priimti tik Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, 2/3 sprendžiamųjų balsų dauguma. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ir jos veikla nutraukiama Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

14. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ KŪRIMAS

14.1.1. Asociacijos filialas ar atstovybė yra struktūrinis Asociacijos padalinys, kuris turi atskirą buveinę ir valdymo struktūrą. Struktūrinis padalinys nėra juridinis asmuo. Asociacijos struktūrinį padalinį steigia ar likviduoja Asociacijos narių visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Struktūriniam padaliniui leidžiama turėti sąskaitą banke. Struktūrinio padalinio turtas apskaitomas Asociacijos finansinėje atskaitomybėje. Asociacijos struktūrinio padalinio teises ir jo santykį su Asociacijos valdymo organais nustato Civilinis kodeksas.

15. ASOCIACIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS

PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

15.1. Asociacijos nariai turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie Asociacijos veiklą pateikę prašymą Asociacijos prezidentui.

16. ASOCIACIJOS VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMŲ TVARKA

16.1. Asociacija viešus pranešimus skelbia Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka dienraštyje „Lietuvos Rytas”.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Šiuose įstatuose neaptarti kiti su Asociacijos veikla susiję klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo.

Lietuvos triračių sporto asociacijos

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo

20__ m. _______________ d.