Racerunning varžybų taisyklės

1 Dalis

SKYRIUS Nr.1. CPISRA Varžybos

1.1. CPISRA RaceRunning užskaitomieji sporto renginiai

 1. CPISRA pasaulio ir regiono čempionatas
 2. CPISRA renginiai
 3. IPC lengvosios atletikos renginiai
 4. IWAS varžybos
 5. Nacionalinės Federacijos varžybos, akredituotos IPC

1.2. CPISRA RaceRunning taisyklių ir nuostatų taikymas

 1. Šios taisyklės ir nuostatai galioja nuo 2014 m. balandžio 1 d.

1.3. CPISRA varžybų reikalavimai

 1. Informaciją apie reikalavimus CPISRA varžyboms galima rasti CPISRA svetainėje cpisra.org.

1.4.Varžybų rezultatų užskaitymas

 1. CPISRA užskaito tik tuos rezultatus, kurie yra pasiekti užskaitomosiuose sporto renginiuose bei pasiekti sportininkų, turinčių CIPISRA tarptautinę klasifikaciją, būtiną pasaulinių ir regioninių rezultatų užskaitymui.
 2. CPISRA užskaito tik tuos sporto rezultatus, kurie pasiekti užskaitomosiose sporto renginiuose bei sportininkai turi šalies CPISRA klasifikaciją.

1.5. CPISRA RaceRunning varžybų rezultatų skelbimas bei jų rodymas ekrane

CPISRA RaceRunning ir CPISRA RaceRunning Organizacinis komitetas, organizuojantis užskaitomąsias RaceRunning varžybas, turi patvirtinti reikalavimus reklamos dydžiui ir jos vietai, taip pat viešinamojo ženklo talpinimo taisykles, reikalavimus aprangai bei įrangai.

Pastaba: vienas iš pagrindinių rekalavimų, kad triratis RaceRunner sudarytų 4 pagrindinės dalys (t.y. 3 ratai ir rėmas)

5 – CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai, patvirtinti 2015 metais.

1.6. Nuostatai dėl anti-lošimo (t. y. lažybų)

CPISRA RaceRunning įpareigoja sportininkus laikytis IPC Taisyklių kodekso 8 punkte nustatytų reikalavimų, kurie numato „nedalyvauti bei neremti jokių lošimų – lažybų veiklų, susijusių su CPISRA“. CPISRA, kartas nuo karto, gali patvirtinti ir papildomus kovos su azartiniais lošimais reikalavimus, privalomus varžybų dalyviams.

1.7. Varžybų mokesčiai

CPISRA RaceRunning tvirtina ir periodiškai atnaujina varžybų mokesčius, jų nustatymo bei sumokėjimo tvarką. Mokesčiai CPISRA turi būti sumokami laiku.

SKYRIUS Nr. 2. TINKAMUMAS IR KLASIFIKACIJA

2.1. CPISRA reikalavimai sportininko tinkamumui nustatyti

Norėdamas varžytis užskaitomosiose varžybose, sportininkas privalo:

 1. turėti savo šalies ar tarptautinę klasifikaciją;
 2. būti savo šalies CPISRA atstovo nariu arba jų NPC;
 3. atitikti savo šalies CPISRA kodekso reikalavimus;
 4. dalyvaujant vyresniųjų varžybose, būti ne jaunesniu nei 14 metų (įskaitant atvejus, kai 14 metų sukanka iki tų pačių metų, kada vyksta varžybos, gruodžio 31 d.);
 5. turi būti nediskvalifikuotas ir neapribota jo teisė dalyvauti varžybose.

2.2 CPISRA klasifikacija
Norint varžytis pasaulio ir/ar regioniniuose čempionatuose, sportininką turi įvertinti ir pripažinti tinkamu varžytis  CPISRA tarptautinė klasifikacijos komisija arba  jam turi būti atlikta patvirtintos klasifikacijos peržiūra ir patvirtinimas.

SKYRIUS Nr. 3.  ANTI-DOPINGAS, MEDICININĖS PASLAUGOS, TECHNOLOGIJOS IR ĮRANGA

3.1. Anti-Dopingas

CPISRA RaceRunning vadovaujasi CPISRA ir IPC visose varžybose taikomu Anti-Dopingo kodeksu.

3.2. Medicininės paslaugos

CPISRA RaceRunning vadovaujasi CPISRA ir IPC visose varžybose taikomu medicininių paslaugų kodeksu.

3.3. Technologijos ir įranga

CPISRA RaceRunning numato varžybų ir sporto šakos vystyme taikomus IPC įrangos politikos principus ir tikslus. Bet kokie įrangos pakeitimai turi būti suderinti su CPISRA likus ne mažiau kaip 30 dienų iki varžybų. 

SKYRIUS Nr. 4. PROTESTAI IR PROTESTŲ APELIACIJOS

Šios protesto taisyklės neapima anti-dopingo bei klasifikacijos nustatymo klausimų, kurie aptariami atskiruose kodeksuose.

4.1. Protestai (IAAF taisyklės 1-4)

CPISRA RaceRunning visose varžybose taiko IPC taisyklę 4.1. Klausimus, susijusius su IPC Atletics, nagrinėja  CPISRA RaceRunning Organizacinis komitetas.

4.2. Protestų apeliacijos (IAAF taisyklės 5-9)

CPISRA RaceRunning visose varžybose taiko IPC taisyklę 4.1. Klausimus, susijusius su IPC Atletics, nagrinėja  CPISRA RaceRunning Organizacinis komitetas.

SKYRIUS Nr. 5.  PASAULINIAI IR REGIONINIAI REZULTATAI (IAAF Taisyklė 250)

Išsamesnė informacija apie pasaulio ir regioninių rezultatų užskaitymo procedūras pateikta CPISRA svetainėje www.cpisra.org

Bendrosios sąlygos

5.1 CPISRA pasauliniai ir regioniniai rezultatai yra užskaitomi  tik tada, kai juos pasiekė sportininkai, turintys  CPISRA RacerRunning patvirtintą klasifikaciją bei jie buvo pasiekti užskaitomosiose  varžybose.

5.2 Sportininkas, norintis siekti rezultatų,  turi būti pripažintas tinkamu varžytis pagal CPISRA RaceRunning taisykles.
7 – CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai (2015 m)

5.3 Varžybų teisėjas arba CPISRA RaceRunning techninis organizatorius yra atsakingas, kad CPISRA renginys vyktų pagal šias taisykles. 

5.4 Individualiose varžybose mažiausiai 3 sportininkai privalo atitikti bona fide reikalavimus (bona fide reiškia atatinkamus, teisingus).

5.5 Varžybos, kuriose siekiama užskaitomų  rezultatų, turi vykti patalpose, atitinkančiose IAAF lengvosios atletikos ar Nacionalinės lengvosios atletikos federacijos reikalavimus.

5.6 Laiko fiksavimo reikalavimai:
a) Rezultatą fiksuoja  laiko stebėtojai, naudodamiesi patvirtinta automatine fotografavimo ar  rezultatų fiksavimo įranga.
b) Varžybose iki 800 m užskaitomi rezultatai, fiksuojami tik su atatinkama automatine finišo foto ar kita rezultatus fiksuojančia įranga.

5.7 Visų varžybų, kurių distancijų ilgis yra iki 200 m imtinai, rezultatai fiksuojami įvertinant  pateikiamus vėjo greičio matavimo įrangos rodmenis, kurių fiksavimo taisyklės aprašytos toliau. Jei vėjo greitis, matuojamas bėgimo kryptimi,  viršija 2 metrus per sekundę, pasiekti rezultatai neužskaitomi.

5.8 CPISRA RaceRunning varžybose pasiekti  sportininkų rezultatai  turi būti pateikti  CPISRA RaceRunning Organizacinio komiteto vadovams per 30 dienų nuo jų pasiekimo. Užpildymo formas galima rasti CPISRA tinklalapyje www.cpisra.org.

5.9 Sportininkas, šalies NPC arba Nacionalinės federacijos narys, pasiekęs rezultatą, kartu su paraiškos forma siunčia:

 1. oficialios programos kopiją,
 2. oficialius varžybų rezultatus,
 3. varžybų fotofinišo įrangos nuotrauką.

5.10 CPISRA RaceRunning užskaito tik tuos pasaulio ir regioninius rezultatus, kurie pasiekti CPISRA RaceRunning užskaitomų varžybų metu.

5.11 CPISRA RaceRunning užskaito kitose šalyse vykusiose varžybose pasiektus sportininkų pasaulinius ir regioninius rezultatus.

5.12 Rezultatas turi būti lygus arba geresnis, nei jau pasiekti rezultatai. Jei rezultatas yra lygus, jis turi tokią pačią svarią vertę, kaip ir anksčiau pasiektas.

5.13 CPISRA RaceRunning organizacinis komitetas yra atsakingas už rezultatų patvirtinimą.
8 – „CPISRA RaceRunning“ taisyklės ir nuostatai 2015 m

5.14 Apie rezultato patvirtinimą sportininkas ir organizacija, kurią jis atstovauja, yra informuojami raštu.

5.15 Jeigu rezultatas neužskaitomas, sportininkui ir organizacijai, kurią jis atstovauja, nurodoma priežastis.

5.16 CPISRA RaceRunning sporto pasauliniai rezultatai deklaruojami CPISRA tinklalapyje.

5.17 Pasaulinių sporto rezultatų sąrašas yra kasmet atnaujinamas sausio 1 dienai.  

5.18 CPISRA užskaito tokių varžybų rezultatus:

Vyrams: 100m, 200m, 400m, 800m,1500m ir 5000m

Moterims: 100m, 200m, 400m, 800m,1500m ir 5000m

SKYRIUS Nr. 6.  MEDALIAI IR DIPLOMAI

CPISRA RaceRunning Pasaulio ir Regionų čempionatuose ar kitose CPISRA RaceRunning reikalavimus atitinkančiose varžybose medaliais yra apdovanojami tie sportininkai, kurie atbėgo pirmi (aukso), antri (sidabro), treti (bronzos). Išimtis daroma tada, kai varžybose dalyvauja 4 ar mažiau dalyvių. Tada, organizacinis  komitetas gali pasirinktinai:

6.1 Priimti minus 1 taisyklę, t.y.  kai dalyvauja 3 atletai ir tik 2 yra apdovanojami;

Arba,

6.2 kai varžybose dalyvauja iki 4 sportininkų, dalyvauja 2 ar daugiau tos pačios lyties  sportininkų ir bėga tą pačią varžybų distanciją, vietinis CPISRA RaceRunning organizacinis komitetas, kad nustatyti medalininkus, gali panaudoti taškų sumavimo lentelę.

Jeigu susumavus rezultatus nustatyta, kad sportininkas pasiekė pasaulio rekordą, bet sporto renginyje nebuvo apdovanotas medaliu, jis už šį pasiekimą turėtų būti apdovanojamas medaliu, kuris, pagal CPISRA organizacinio komiteto pripažintus sportinių varžybų  reikalavimus ir taisykles, būtų įteiktas kitame CPISRA renginyje.

2 DALIS – CPISRA RACERUNNING VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Sekcija 1. Tarptautiniai pareigūnai

Taisyklė 1. Taptautinių pareigūnų  skyrimas (IAAF Taisyklė 110)

CPISRA RaceRunning renginiams (įskaitant Pasaulio bei regionų čempionatus) CPISRA RaceRunning Organizacinis komitetas rekomenduoja ir skiria tarptautinius pareigūnus:

 1. vyriausiuosius klasifikatorius (jeigu klasifikacija vyksta pačiame renginyje);
 2. tarptautinius klasifikatorius (jeigu klasifikacija vyksta pačiame renginyje);
 3. kitus pareigūnus, kurie gali būti skiriami CPISRA RaceRunning organizacinio komiteto bei vietinio organizacinio komiteto sutarimu.

Pastaba: šie pareigūnai neturėtų būti šalies – šeimininkės piliečiai, tačiau, sutariama, kad gali būti išimčių. 

Taisyklė 2. Reikalavimai pareigūnams bei jų pareigos

2.1. Techninis atstovas ir jo asistentas (i) (IAAF taisyklė 112)

2.1.1. Techninis atstovas

Techninis atstovas, kartu su organizaciniu komitetu, teikiančiu jam visą reikiamą pagalbą, yra atsakingas:

 1. už tai, kad pasirengimas renginiui, įskaitant ir techninių priemonių parengtį, atitiktų šias taisykles ir IAAF lengvosios atletikos takelių ir lauko įrengimų  reikalavimus;
 2. už renginių galutinio tvarkaraščio, varžybų standartų ir reikalavimų sudarymą bei jų paskelbimą;
 3. už bėgimo takelių užimtumo tvarkaraščių, kurių pagrindu bus organizuojamos varžybos, sudarymą ir jų paskelbimą;
 4. už reikalavimų dalyviams ir jų atstovaujamoms organizacijoms paskelbimą gerokai iš anksto prieš varžybas;
 5. už visus kitus organizacinius pasirengimus, būtinus, kad RaceRunning varžybos įvyktų pagal reikalavimus ir nuostatus;
 6. už varžybų sustabdymą dėl techninių kliūčių;
  10 – „CPISRA RaceRunning“ taisyklės ir nuostatai 2015 m
 7. už išankstinių rungčių organizavimą;
 8. už rašytinių ataskaitų apie pasirengimą varžyboms pateikimą (jei reikalaujama).

2.2 Vyriausias klasifikatorius

CPISRA RaceRunning, organizuojant tarptautinę klasifikaciją, paskiria vyriausią klasifikatorių. Vyriausias klasifikatorius, kartu su organizaciniu komitetu bei paskirtuoju techniniu atstovu, užtikrina, kad patalpos atitiktų reikalavimus, ir numato tvarką sportininkų klasifikacijai atlikti. Jie prižiūri ir užtikrina, kad klasifikacija būtų atliekama pagal CPISRA RaceRunning klasifikavimo taisykles ir reikalavimus. Vyriausias klasifikatorius atsako už pasirengimą klasifikacijai bei sklandžią jos eigą.

2.3 Tarptautinis klasifikatorius

CPISRA RaceRunning skiria tarptautinius klasifikatorius, kurie atlieka savo funkcijas dirbdami klasifikavimo komisijos sudėtyje. Jie vertina ir stebi sportininkų fizinius skirtingumus prieš varžybas ir/arba varžybų metu, nustato sportininko klasę bei jos atitiktį galiojančioms CPISRA  RaceRunning klasifikavimo taisyklėms bei nuostatams.

Sekcija Nr. 2. Pagrindinės varžybų taisyklės

Taisyklė 3. RaceRunning įranga

RaceRunning varžybos turi vykti ant lygaus, tvirto paviršiaus, atitinkančio IAAF lengvosios atletikos įrangos vadove aprašytas specifikacijas. Visos varžybos turi būti rengiamos tik ant sintetinių dangų, kurios yra akredituotos vietinių akreditacijos tarnybų.

Taisyklė 4. Amžiaus ir lyčių kategorijos

Amžiaus kategorijos

CPISRA RaceRunning politikoje naudojamos  šios amžiaus kategorijos:

 1. Vyresniųjų grupei priklauso visi sportininkai vyresni nei 14 metų (t.y. iki metų, kuriais vyksta varžybos (toliau – varžybų metais) gruodžio 31 dienai);
 2. Jaunesniųjų vyrų ir moterų grupei priklauso 18 metų sportininkai arba kuriems varžybų metais iki gruodžio 31 dienos sukanka 19 metų.
 3. Jaunėlių berniukų ir mergaičių grupei priklauso 16 metų sportininkai arba kuriems varžybų metais iki gruodžio 31 dienos sukanka 17 metų.
  11 – „CPISRA RaceRunning“ taisyklės ir nuostatai 2015 m
 4. Jaunesnių  nei 16 metų berniukų ir  mergaičių grupei priklauso 14 metų sportininkai arba kuriems varžybų metais iki gruodžio 31 dienos sukanka 15 metų.
 5. Jaunesnių nei 14 metų berniukų ir mergaičių grupei priklauso 12 metų sportininkai arba kuriems arba kuriems varžybų metais iki gruodžio 31 dienos sukanka 13 metų.
 6. Sportininkai dalyvauja savo amžiaus grupės varžybose pagal amžiaus grupės klasifikatoriuje nustatytas taisykles.
 7. Sportininkas turi patvirtinti savo amžių pateikdamas galiojantį pasą ar kitą dokumentą atitinkantį varžybų taisykles ir reikalavimus. Sportininkui, nepatvirtinusiam savo amžiaus dokumentu, neleidžiama dalyvauti varžybose.

Lyčių kategorijos

Pagal galiojančias taisykles, profesionalios varžybos  rengiamos vyrams ir moterims. Sportininkas gali dalyvauti vyrų varžybose, jeigu jis pagal įstatymus pripažįstamas vyru ir atitinka taisyklių ir nuostatų reikalavimus.

 1. Sportininkė gali dalyvauti moterų varžybose, jeigu ji pagal įstatymus pripažįstama moterimi ir atitinka taisyklių ir nuostatų reikalavimus.
 2. CPISRA RAceRunning organizacinis komitetas patvirtina taisykles, nustatančias moters tinkamumą dalyvauti varžybose:
       a. moterims, kurioms buvo pakeista lytis iš vyro į moters; ir
       b. hiperandrogenizmą patiriančioms moterims.
 3. Sportininkas, kuris neatitinka galiojančių taisyklių bei nuostatų ir/ar negali jų laikytis, negali dalyvauti varžybose.

Taisyklė 5. Dalyviai (IAAF Taisyklė 142)

5.1 Varžybų taisyklėse numatoma, kad jose gali dalyvauti tik tie sportininkai, kurie atitinka jose išvardintus reikalavimus.

Dalyvavimas negalimas

CPISRA varžybose sportininkas išbraukiamas iš dalyvių sąrašų, jeigu:

 1. Sportininkas, nors ir buvo pripažintas varžybų dalyviu, bet nedalyvavo jose.
  12 –CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuosatatai 2015
 2. Preliminariuose varžybų sąrašuose buvo numatomas dalyvavimas tolimesnėse varžybose, tačiau, sportininkas negali jose dalyvauti dėl žemiau įvardintų priežasčių:
  – CPISRA Racerunning paskirti medicinos darbuotojai nustatė, kad sportininkas negali toliau dalyvauti varžybose dėl ligos ar traumos.
  – dėl kitų CPISRA organizacijos atstovo pripažįstamų, nuo sportininko veiksmų nepriklausančių priežasčių, tokių, kaip transportavimo problemos ar kt.

Pastaba (i): Galutinio varžybų dalyvių sąrašo paskelbimo laikas skelbiamas iš anksto.

Pastaba (ii): Sportininkas negali dalyvauti, jeigu pažeidžia sąžiningos konkurencijos taisykles. Tai sprendžia atitinkamas teisėjas, oficialiusoe rezultatuose pažymėdamas atitinkama atžyma (bona fide – reiškia tikrą, sąžiningą)

Taisyklė 6. Apranga, informacija ant sportininkų aprangos, šalmai (IAAF taisyklė 1414)

6.1. Apranga

Visuose sportiniuose renginiuose sportininkų rūbai turi būti tvarkingi ir švarūs, pritaikyti dalyvauti varžybose. Medžiaga, iš kurios pasiūti rūbai, net ir sušlapusi turi būti nepermatoma. Sportininkai neturėtų dėvėti tokių rūbų, kurie gali įtakoti teisėjų požiūrį. Rūbų priekinė ir nugarinė pusės turi būti tos pačios spalvos. Tam tikrais atvejais, sportininkų aprangos uniformą turi patvirtinti nacionalinis NPC arba NF. Apdovanojimų ceremonija ir/ar garbės eisena laikomos neatsiejama varžybų renginio dalimi, kuriai galioja tos pačios varžybų aprangos kodo taisyklės.

Pastaba (i): varžybų nuostatuose gali būti nurodoma, kad sportinių marškinėlių spalva priekinėje ir nugarinėje pusėje yra ta pati. 

6.2. Avalynė

Sportininkas gali dalyvauti varžybose tik su tinkama avalyne. Varžybų avalynė turi būti saugi, patogi, suteikianti stabilumą ir tvirtą sukibimą su pagrindu. Tačiau, avalynė neturėtų būti  nesąžiningo pranašumo prieš kitus sportininkus priežastimi. Avalynės dirželis gali būti  segamas virš kelties. Varžybų avalynė turi atitikti CPISRA RaceRunning taisyklių reikalavimus.

13 – CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015 m.

6.3. Startukų smeigtukų skaičius

Batai gali būti startukai.  Pade turėtų būti ne daugiau  11 smeigtukų.

6.4. Smeigtukų dydžiai

Kai varžybos vyksta ant sintetinės dangos, kiekvieno smeigtuko dalis, išsikišusi iš pado ar kulno, neturi viršyti 9 mm. Tarpas tarp smeigtukų turi būti apie 4 mm.

6.5. Padas ir kulnas
Padas ir (arba) kulnas gali turėti griovelius, briaunas, įbrėžimus ar iškilimus iš tos pačios medžiagos, kaip ir pado pagrindas. Pado ir (arba) kulno storis gali būti pasirenkamas pagal poreikį.

Pastaba (ii): Pado ir kulno storis – tai  atstumas tarp pado (kulno) viršutinio ir apatinio krašto, įskaitant pado iškilumus ir briaunas.

6.6. Avalynės intarpai ir priedai

RaceRunning taisyklės nenumato reikalavimų, susijusių su pado, kulno intarpais bei jų storiu.

6.7. Prisegama aprangos informacija

 1. Sportininko apranga varžybų metu turi turėti 2 informacines detales: 1-ą -ant priekinės aprangos pusės, kitą – ant nugarinės. Ant priekinės marškinėlių pusės prisegta informacija turi rodyti sportininko sąrašo numerį. Jei varžybų metu yra dėvimi sportiniai kostiumai, kombinezonai, jie gali būti su sportininkų vardais ar kita tinkama identifikuojančia informacija. Ant krūtinės segama informacja neturėtų trukdyti varžybomse ir būti didesnė, kaip 10 cm x 10 cm.
 2. Sportinė apranga su prisegta informacija turi būti tvarkinga, informacija negali būti sulamdyta, sulankstyta ar uždengta. Didelių distancijų varžybose dėvima sportinė apranga turi būti pralaidi orui, informacinės detalės neturėtų trukdyti oro cirkuliacijai.
 3. Jeigu varžybose naudojama fotografavimo įranga, organizacinis komitetas gali pareikalauti, kad sportininkai turėtų papildomą informaciją (identifikavimo numerį ar kita) užklijuotą šalmo šone. Sportininkams, neturintiems identifikacinės informacijos, neleidžiama dalyvauti varžybose.
  14 – „CPISRA RaceRunning“ taisyklės ir nuostatai 2015 m
 4. RaceRunning varžybose sportininkai gali dalyvauti su protezu arba kita ortopedine priemone, tačiau svarbu, kad abi kojos su jais būtų  vienodo ilgio ir nesuteiktų sportininkui pranašumo prieš kitus sportininkus.

6.8. Šalmai

Šalmai yra privalomi visuose RaceRunning renginiuose. Šalmas turi būti padengtas kietu apsauginiu paviršiumi, sertifikuotas  ir atitikti tarptautinį saugos standartą, pvz .: Snell b-84/90/95, BSI 6863, EN 1078.

Taisyklė 7. Pagalba sportininkams

7.1. Tarpinių laikų (rezultatų)  informacija

Tarpiniai ir/ar preliminarūs rezultatai turi būti skelbiami oficialiai ir (arba) rodomi. Varžybų teritorijoje esantys asmenys negali apie juos pranešti sportininkams be atitinkamo teisėjo patvirtinimo. Jeigu renginyje nėra sportininkams viešai matomų rezultatus informuojančių ekranų, rezultatai, patvirtinti teisėjo, pranešami oficialiai garsiai visiems varžybų dalyviams. Varžybų teritorija apibrėžiama kaip uždara vieta, kurioje rengiamos varžybos ir į kurią patekti gali tik varžybose dalyvaujantys sportininkai ir darbuotojai,paskirti pagal atitinkamas taisykles ir reglamentus.

7.2. Pagalbos teikimas – bendroji dalis

 1. Taisyklės numato, kokia pagalba negalima:
  a) naudoti kitas technines priemones, nei aprašytos taisyklių 7.3 (d) punkte.
  b) naudoti audio ir/ar video įrengimus, radijo ryšio perdavėjus, mobilius telefonus,“iPods“, „iPads“, Netbooks, mp3 grotuvus ir/ar kitus panašius prietaisus.
  c) naudoti technologijas ar kitas pagalbos priemones, suteikiančias sportinį pranašumą prieš kitus sportininkus, nenaudojančius tokių priemonių (išskyrus atvejus, aprašytus taisyklėje 6.10).
 2. Sportininkas, suteikiantis ar gaunantis pagalbą, apie tai turi perspėti teisėją. Jeigu pagalba suteikiama/gaunama neperspėjus teisėjo, sportininkas gali būti diskvalifikuojamas. Jeigu sportininkas yra diskvalifikuojamas, šių varžybų rezultatai neužskaitomi. Tačiau, ankstesnėse varžybose pasiekti rezultatai gali būti užskaityti.
  15- CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015
 3. Žemiau aprašyti atvejai nėra laikomi pagalba:
  a) komunikavimas tarp sportininkų bei jų trenerių ne varžybų zoonoje.
  b) medicininė apžiūra bei suteikta medicininė pagalba, padedanti sportininkui toliau dalyvauti varžybose. Šią medicininę pagalbą varžybų teritorijoje gali suteikti organizacinio komiteto paskirtas medicinos darbuotojas, atpažįstamas iš aprangos ir/ar turintis kitą identifikuojantį ženklą. Medicininę pagalbą ne varžybų teritorijoje gali suteikti ir kitas medicinos darbuotojas. Jokia medicininė pagalba negali įtakoti varžybų eigos ir starto. Vienintelė pagalba varžybų metu, palikus Call Room, (t.y. kambarį prie varžybas) yra asistentų teikiama pagalba.
  c) bet kuri asmeninė techninė pagalba (t.y. bintas, juosta, diržas ar kita saugumą teikianti priemonė), skirta apsaugai ir naudojama medicininiais tikslais.
  d) asmeniniai sportininkų nešiojami įrengimai ir prietaisai tokie, kaip širdies ritmo, greičio, nuotolio ar žingsnių skaičiaus matuokliai ir kt. (išskyrus komunikacijos priemones).
 4. CPISRA RaceRunning nedraudžia dalyvauti varžybose žmones turinčius klausos sutrikimų ir leidžia jiems naudoti klausos aparatus. Kai varžybose dalyvauja kurtumo ir aklumo negalią turintys sportininkai, techniniai darbuotojai turi įgaliojimą koreguoti varžybų taisykles, pritaikant jas tokiems sportininkams. Korekcijos neturėtų suteikti tokiems sportininkams pranašumo prieš kitus.

Pastaba (i): Sportininkai, patiriantys klausos negalią, gali dalyvauti varžybose ir jose naudoti klausos aparatus/ kochlearinius implantus tik tuomet, kai techniniam komitetui/medicinos atstovui pateikiamas patvirtintas tinkamas medicininės pažymos originalas bei varžybose naudojamo prietaiso techninė specifikacija.

Pastaba (ii):   Varžybose naudojami klausos aparatai, kochleariniai implantai negali turėti radijo ryšio signalų priėmimo-perdavimo galimybių (numatoma taisyklėje  7.2.).

16- CPISRA Race Running taisyklės ir nuostatai 2015

7.3. Pagalbos teikimas

Kai kuriems RaceRunning sportininkams gali reikėti pagalbos, kad pastatyti RaceRunner triratį prie starto linijos, kitiems – kad jį sureguliuoti. Techniniams darbuotojams sportininkai ar jų treneriai turi pateikti atatinkamus dokumentus su prašymu tokiai pagalbai.  

Taisyklė 8. Diskvalifikacija (IAAF taisyklė 145)

Jeigu sportininkas yra diskvalifikuojamas dėl taisyklių pažeidimo, turi būti nurodoma, kokia taisyklė yra pažeidžiama.

 1. Jeigu sportininkas yra diskvalifikuojamas, jo pasiekti varžybų rezultatai iki diskvalifikacijos neužskaitomi. Tačiau, diskvalifikacija netrukdo sportininkui dalyvauti kitose tolesnėse sportinėse varžybose (jeigu specialiosiose taisyklėse nenumatyta kitaip).
 2. Sportininkas gali būti diskvalifikuojamas dėl netinkamo elgesio ir tai gali įtakoti galutinius oficialius rezultatus. Jeigu sportininkas perspėjamas dėl netinkamo elgesio antrą kartą, jam neleidžiama toliau tęsti varžybų. Sportininkas diskvalifikuojamas antrose varžybose, tai diskvalifikacija galioja tik tose varžybose ir bet koks tolesnis rezultatų siekimas jose jau nebeužskaitomas. Jeigu diskvalifikacija įvyksta dėl netinkamo elgesio, nesilaikant sportininko etikos taisyklių, sportininkas gali būti pašalinamas iš visų tolesnių sportinių renginių. Jeigu įvykis laikomas svarbiu pažeidimu, varžybų organizatoriai perduoda informaciją RaceRunning organizaciniam komitetui tolesnių sankcijų taikymui.
 3. Sportininkai, naudojantys šlapimo kaupimo įrenginius, turi užtikrinti jų sandarumą. Jeigu nesilaikoma šios taisyklės, sportininkas gali būti diskvalifikuojamas.

 Taisyklė 9. Dalyvavimas varžybose neatitinkančiose sportininko klasifikacijos

CPISRA ir IPC klasifikacijos taisyklės, pagrindiniai klasifikacijos suteikimo reikalavimai reikalauja, kad sportininkai varžytųsi tik su tos pačios klasifikacijos sportininku.

Taisyklė 10. Varžybų rezultatų galiojimas

Varžybų rezultatai be CPISRA patvirtinimo  negalioja.

17-CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015

Taisyklė 11. Video rezultatų suvestinė (IAAF taisyklė 150)

Jeigu yra galimybė,  yra daromas oficialus ir techninius reikalavimus tenkinantis visų varžybų vaizdo įrašas. Jis būtų pagalba įrodant  rezutatų nustatymo tikslumą ir/ar taisyklių pažeidimus.

Taisyklė 12. Balų skaičiavimas  ( IAAF taisyklė 151)

Jeigu taikomas balų skaičiavimo metodas, tai jo informacija turi būti nurodoma registracijos formose bei kituose dokumentuose.

Sekcija Nr. 3. Varžybų trasos

Taisyklė 13. Reikalavimai RaceRunner triračiui

 1. RaceRunner triratis turi du atramos taškus (balno ir krūtinės). Vairo rankena turi galimybę atsistatyti į pradinę padėtį išlaikant manevringumą.  Triračio rėmas yra be pedalų.
 2. Rėmas turi du galinius ir vieną priekinį ratą. Triratis RaceRunner maksimalus ilgis – 200 cm. Maksimalus plotis – 95 cm (atstumas tarp 2 galinių ratų). Nė viena triračio korpuso dalis negali išsikišti už piekinio rato ar būti platesnė, nei atstumas tarp dviejų galinių ratų. Nė viena triračio korpuso dalis negali išsikišti už galinių padangų plokštumos.
 3. Maksimalus rato skersmuo, įskaitant padangą, negali viršyti 72 cm.
 4. Balnas gali būti ir kitos formos, nei tradicinis lenktynininko balnas.
 5. Krūtinės atrama gali būti pritaikoma individualiai, suteikianti didesnį stabilumą.
 6. Krūtinė prie jos atramos tvirtinama specialiu ar ortopediniu diržu. Rankos gali būti pritvirtintos prie rankenų.
 7. Vairo rankena turi atsistatyti į pradinę padėtį ir taip užtikrinti sportininko saugumą lenktyniaujant bei manevruojant.
 8. Jeigu sportininkas gali naudoti stabdžius, turi būti uždėti kairysis ir/ar dešinysis stabdžiai.
 9. RaceRunner triratis negali turėti jokių mechaninių pavarų ar atjungimo mechanizmų.
 10. RaceRunner gali būti valdomas bet kuria kūno dalimi. Galimi tik mechaniniai vairavimo įrenginiai.
 11. Varžybose, kurių distancijos ilgis yra 800 m ir daugiau, sportininkas turi turėti galimybę sukti vairą į kairę ir/ar į dešinę.
 12. 18-CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015
 13. Draudžiama naudoti papildomą įrangą, pagerinančią aerodinaminį veikimą ir įtakojanti didesnį sportininko greitį.
 14. Prieš varžybas skirtame kambaryje (call room) yra tikrinama ar RaceRunner triračiai atitinka taisykles bei reikalavimus ir paliekami jame iki varžybų starto. Gali būti papildomas Racerunner triračių patikrinimas prieš ar po varžybų.
 15. Jeigu techninis darbuotojas nustato, kad sportininkas varžybose varžėsi su didesne rizika, nei galima, gali būti taikoma sportininko diskvalifikacija.

Taisyklė 14. Takelio išmatavimai (IAAF taisyklė 160)

CPISRA RaceRunning visad vadovaujasi IAAF taisykle 160.

Taisyklė 15. Starto blokeliai

RaceRunning varžybose, kurių distancijos ilgis iki 400 m imtinai (įskaitant pirmąsias distancijas 4×200 m ir 4×400 m), gali būti naudojami starto blokeliai. Kitų distancijų varžybose jie nenaudojami. Takelyje starto blokelio dalis neturi sutapti su starto linija ar patekti į kitą juostą. Blokeliai  turi atitikti šias bendrąsias technines specifikacijas:

 1. Jie turi būti tvirtos konstrukcijos, nesuteikiantys sportininkui nesąžiningo pranašumo.
 2. Jie tvirtinasi ant bėgimo takelio taip, kad nepadarytų žalos takeliui. Blokeliai išdėstomi taip, kad juos galima būtų kuo greičiau nuimti. Smeigtukų skaičius, storis ir ilgis priklauso nuo takelio konstruktyvo. Tvirtinimas turi būti saugus, neleidžiantis blokeliui judėti starto metu.
 3. Kai atletas naudoja nuosavus starto blokelius, jie turi atitikti aukščiau pateiktus reikalavimus. Jie gali būti įvairaus dizaino ar konstrukcijos, svarbu, kad netrukdytų kitiems sportininkams.
 4. Jeigu starto blokeliai priklauso organizaciniam komitetui, jie turėtų atitikti žemiau aprašomas specifikacijas. Starto blokeliai turi susidėti iš ne daugiau nei dviejų pagrindų, prieš kuriuos sportininko kojos yra paremiamos (įtvirtinamos) starto pozicijoje. Kojų plokštės turi būti įtvirtinamos tvirtame rėme, netrukdančiame sportininko kojai atsispirti ir palikti blokelį. Kojų plokštės turi būti nuožulnios, atliepiančios sportininko pradinę padėtį, plokščios arba šiek tiek įgaubtos. Plokščių paviršius turi būti ne mažesnis už sportininko batų priekį, su įdubimu kojų plokštės priekyje bei padengtas tinkama medžiaga, pritaikoma  naudoti startukus.  Padų tvirtinimas ant plokščių turi būti saugiai įtvirtinantis bei turintis reguliavimo galimybę. Visais atvejais plokštės turi būti individualiai pritaikomos kiekvienam sportininkui, t.y. reguliuojamos į priekį ir atgal.  Sureguliuota kojų plokštė fiksuojama spaustukais ar fiksavimo mechanizmu, kurį sportininkas turi mokėti greitai valdyti. Organizacinis komitetas gali pareikalauti, kad varžybose būtų naudojami tik jų blokeliai.

19 – CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015 m.

Pastaba: Kai kurie sportininkai gali reikalauti, kad starto vietoje jiems būtų įrengti blokeliai. Tokiu atveju sportininkai bei jų treneriai techniniams darbuotojams turi pateikti atatinkamus užpildytus dokumentus su prašymu įrengti starto blokelius.

Taisyklė 16. Startas (IAAF taisyklė 162)

 1. Starto vieta žymima balta, 5 cm pločio starto linija. Visose varžybose starto linija turi būti išlenkta taip, kad visos linijos iki finišo turėtų vienodą atstumą. Visos starto pozicijos varžybose turi būti sunumeruotos iš kairės į dešinę skaičiais, žiūrinčiais bėgimo kryptimi.
 2. Varžybos pradedamos tada, kai sportininkai yra pasiruošę, starto padėtyje ir pistoletas iššauna aukštyn. Jeigu dėl kokių nors priežasčių startą duodantis žmogus nėra įsitikinęs, kad visi pasirengę startui, jis gali duoti ženklą sportininkams atsitraukti iš starto pozicijos ir startą duodančio žmogaus atsistentas vėl sustato juos į pasirengimo liniją.
  Pastaba: Jeigu sportininkas turi klausos sutrikimų, startą paduodantis žmogus ar jo asistentas kartu su pistoleto signalu, kaip starto ženklą gali panaudoti vėliavą, šviesos signalą ar kitą vaizdinį ženklą. Atskirais atvejais, sportininkui turint aklumo ir kurtumo negalias, startas gali būti paduodamas palietimu.
 3. Starto komandos gali būti skelbiamos anglų kalba arba šalies, kurioje vyksta varžybos, kalba.
 4. CPISRA RaceRunning varžybose reikalaujama žemiau aprašomų komandų ir veiksmų. Po komandos „On Your marks“ (verčiama „dėmesio“), sportininkas priartėja prie starto linijos, atsistoja savo takelyje prie starto linijos. Po komandos „Set“ (verčiama „pasiruoškite“) sportininkas pasiruošia startui, priekiniu triračio ratu priartėdamas prie starto linijos.
 5. Sportininkai iškart užima galutinę starto poziciją po komandos „Set“ varžybose, kurių distancija iki 400 m imtinai, po komandos „On Yor marks“ varžybose, kurių distancija didesnė nei 400 m. Jeigu po komandų „On Your marks“ ir/ar „Set“ yra garsinių ar kitų trikdžių, startą duodantis žmogus sustabdo starto procedūrą.  Teisėjas gali įspėti sportininką už netinkamą elgesį starto procedūros metu ir gali diskvalifikuoti sportininką, jeigu tose pačiose varžybose pažeidimas kartojasi.  Tais atvejais, kai startas buvo nutrauktas dėl menkos priežasties arba kai teisėjas nesutinka su  startą duodančio žmogaus sprendimu,  visiems sportininkams turi būti parodyta žalioji kortelė, informuojanti, kad nė vienas sportininkas nepadarė starto procedūros pažeidimo.
 6. RaceRunning varžybose, kurių distancija 800 m ar ilgesnė, startą duodantis žmogus gali atšaukti varžybas ir pakviesti pakartotinam startui ( nors neprivalo to daryti), jei distancijos pirmuosiuose 50-tyje metrų įvyksta susidūrimas su kitais varžybų sportininkais. Tačiau, tai neatšaukia teisėjo įgaliojimų imtis atatinkamų veiksmų.

Klaidingas startas

 1. Pasiruošęs startui sportininkas negali startuoti neiššovus starto pistoletui. Jeigu jis pradėjo startą anksčiau nei iššovė starto pistoletas, teisėjas šio starto neužskaito ir paskelbia startą klaidingu.

  Pastaba(i): Sportininkų judesiai, susiję su kojų /pėdų kontaktu su starto blokelių  plokšte arba sportininkų rankos kontakto su žeme praradimu, negali būti starto pradžios kliūtis. Tokiais atvejais gali būti skiriamas drausminis įspėjimas arba diskvalifikacija.

  Pastaba (ii): Sportininkas, stovėdamas starto linijoje, gali susvyruoti ir būti labiau palinkęs į priekį. Jeigu tokia stovėsena laikoma netyčine, startas gali būti laikomas „abejotinu“. Jeigu sportininkas šokteli per liniją prieš startą, jis neturėtų būti baudžiamas starto neužskaitymu. Tačiau, tai gali būti drausminio įspėjimo ar diskvalifikacijos objektas.

  Pastaba(iii): Kai varžybų metu veikia IAAF pripažįstama įranga, fiksuojanti klaidingus startus, teisėjai vadovaujasi šios įrangos pateikiama informacija.

 1. Sportininkas, tyčia įtakojęs klaidingą startą, diskvalifikuojamas.
 2. Įvykus klaidingam startui, startą duodančio žmogaus asistentas veikia sekančiai: sportininką, įtakojusį klaidingą startą, diskvalifikuoja ir raudoną bei juodą kortelę pakelia prieš jį. Taip pat, atatinkama informacija atsiranda viešai rodomoje rezultatų suvestinėje. Jeigu ir toliau sportininkas įtakoja klaidingą startą, jis yra dikvalifikuojamas ir raudona bei juoda kortelė pakeliama prieš sportininką, o atatinkama informacija atsiranda rezultatų suvestinėje.
  21-CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015
 1. Žmogus paduodantis startą ar teisėjas, sprendžiantis starto pakartojimo klausimą, gali iš naujo pistoleto šūviu pakviest sportininkus naujam startui.

Taisyklė 17. Varžybos

 1. Varžybų takelyje bėgimo kryptis yra nukreipta prieš laikrodžio rodyklę. Takelių žymėjimas numeriais prasideda iš kairės pusės.

Kliūtys

 1. Sportininkas, trukdantis kitam varžybų dalyviui, gali būti diskvalifikuotas ir pašalintas iš varžybų. Teisėjas turi teisę pradėti varžybas iš naujo, jau be diskvalifikuotų sportininkų, o sportininkams, kuriems sutrukdė kliūtys, leisti varžytis kitose sporto renginio varžybose. Sportininkas, kuriam leista pakartotinai startuoti po susidūrimo su kliūtimis, gali varžytis tik atatinkamose varžybose (bona fide). Teisėjas turi teisę, išimtinais atvejais, leisti tęsti varžybas pagal taisykles ir nuostatus, nors ir buvo fiksuota sportininko dikvalifikacija.
 2. Jeigu sportininkas RaceRunning varžybose bėga kitu būdu, nei pasistūmimas kojomis, gali būti diskvalifikuotas.
 3. Sportininkas RaceRunning varžybose bėgantis iš paskos bei bandantis aplenkti kitą sportininką, yra atsakingas už tai, kad aplenktų jį saugiai per atstumą. Aplenktas sportininkas neturi teisės trukdyti lenkiančiam sportininkui, kai pamato lenkiančio sportininko priekinį triračio ratą.

Bėgimas takeliu

Bėgimas tarp takelių linijų  yra privalomas nuo varžybų starto iki finišo linijos.  Sportininkas nebus diskvalifikuojamas, jeigu kerta bėgimo takelio liniją tokiais atvejais:

 1. jis yra pastumtas ar paliestas kito žmogaus ir yra priverstas peržengti liniją ir/ar išvažiuoti už takelio linijos, ir/ar kirsti varžybų teritorijos ribas.
  22-CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015
 2. jis žingsniuoja ar bėga už savo linijos, už išorinės linijos lenkimo metu, tačiau, tai nesuteikia jam pranašumo prieš kitą sportininką bei kitam sportininkui nesudaro kliūties.

CPISRA varžybose, kurių distancija 800 m, sportininkas turi bėgti savo takeliu iki linijų persikirtimo ir tęsti bėgimą atatinkamame, jam priskirtame takelyje. Varžybose, kurių distancija virš 800 m, sportininkai pradeda bėgti savo takeliu, o po linijų persikirtimo, pasirenka bėgimo takelį.  

Paliekamas varžybų takelis

Jeigu sportininkas savarankiškai ar lydimas sportininko trenerio palieka varžybų takelį, varžybų tęsti jam nebeleidžiama.  

Vėjo greičio matavimas

 1. Vėjo greitis varžybų metu matuojamas sekančiai: 100 m distancijose – per 10 sekundžių iškart po starto, 200 m distancijose – po 10 sekundžių, kai tik sportininkas įvažiuoja į tiesią liniją.
 2. Vėjo greičio matuoklis statomas šalia rungties vietos, 1,5 m atstumu nuo finišo linijos. Jis turi būti iškeltas į 1,22 m aukštį ir ne toliau kaip 2 m nuo bėgimo takelio.
 3. Vėjo greičio matavimo vienetas metrai/sekundę, sekundės dešimtųjų tikslumu apvalinant didėjimo kryptimi (t.y. pvz. +2.03 m/s laikoma kaip +2.1 m/s). Vėjo greičio matavimo reikšmės matuojamos dešimtųjų tikslumu. Vėjo greičio matavimo įrenginiai turi būti numatyti IAAF sertifikuotų gaminių sąraše ir atitikti šalies bei tarptautinius standartus, patvirtintus atatinkamos akredituotos įstaigos.
 4. Vėjo greičio matavimo įrenginiai, naudojami CPISRA varžybose, kuriose siekiama pasaulio/ regionų reikšmės rezultatų, turi būti ne mechaniniai. Ne mechaniniai vėjo greičio matavimo įrenginiai turi turėti atatinkamą apsaugą, sumažinančią vėjo greičio įtaką sportiniams rezultatams. Kai vėjo greičio matavimui naudojami vamzdeliai, jų ilgis turi būti dvigubai didesnis nei vamzdelio skersmuo.
 5. Vėjo greičio matavimo įrenginys gali būti pajungiamas/sustabdomas automatiškai nuotoliniu būdu ir informacija perduodama tiesiai į varžybų rezultatus fiksuojantį kompiuterį.
  23 – CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015 m 

Taisyklė 18. Finišas (IAAF Taisyklė 164)

 1. Finišo liniją žymi 5 cm pločio balta linija.
 2. RaceRunning varžybose sportininko triračio priekinio rato ašis vertikaliai liečia finišo linijos artimiausią kraštą.
 3. Ilgų distancijų (1500 m ir daugiau) varžybose techniniai darbuotojai gali oficialiai paskelbti varžybų pabaigą. Trasos turi būti valomos tik po varžyboms skirto laiko. Jeigu sportininkas nepasiekė finišo varžybų laiku, oficialiuose pranešimuose skelbiamas rezultatas DNF ( t.y. Did Not Finished). Teisėjas turi teisę neužskaityti šio sportininko rezultatų.

 Taisyklė 19. Laiko fiksavimas bei fotofinišas (IAAF taisyklė 165)

CPISRA RaceRunning varžybos turi kuo labiau atliepti IAAF taisyklę 165, įskaitant ir pakeitimus, padarytus IPC lengvosios atletikos 20 taisyklėje.

Taisyklė 20. Pasiruošimas, dalyvavimas ir klasifikavimas varžybose bei jų etapuose (IAAF Taisyklė 165)

CPISRA RaceRunning užskaitomosios varžybos turi atliepti IAAF taisyklės 165 reikalavimus, įskaitant ir IPC Lengvosios atletikos 21 taisyklės pakeitimus.

Taisyklė 21. Finišo juosta

 1. Taisyklėse numatyta, kad finišo juosta turi likti ant sportininko, jeigu atsitiktų taip, kad teisėjai ar fotofinišo įranga vizualiai negalėtų identifikuoti sportininkų.
 2. Jeigu kyla abejonių dėl sportininkų rezultatų, fotofinišo įranga turi identifikuoti sporto rezultatus 1/1000 sekundės tikslumu. Jeigu nustatoma, kad keli sportininkai finišavo tokiu pačiu rezultatu bei finišo juosta dalinasi abu sportininkai, abiems sportininkams skiriama ta pati vieta bei sudaromos vienodos sąlygos jiems dalyvauti kituose varžybų etapuose.
  3- CPISRA RaceRunning taisyklės ir nuostatai 2015