Į(si)galink su bėgimo triračiu! 2024

Projekto vykdytojas:
Lietuvos triračių sporto asociacija

Projekto rėmėjas:
Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie SADM

Projekto pradžia

2024-01-01

Projekto pabaiga

2024-12-31

Bendra projekto vertė

103176 Eur

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie SADM lėšos projekto įgyvendinimui 99405 Eur

Projekto įgyvendintojo lėšos veikloms 3771 Eur

 

Projekto veiklos ir tikslai:

Projekto tikslas: formuoti palankesnę teisinę aplinką, užtikrinančią asmenų su negalia įtrauktį į bendrus masinius sporto renginius; skatinti žmonių su negalia dalyvumą fizinio aktyvumo su triračiais veiklose bei šviesti visuomenę apie žmonių su negalia gebėjimus, fizinio aktyvumo su bėgimo triračiais galimybes ir kitais negalios klausimais.

Tęstinis projektas „Į(si)galink su bėgimo triračiu! 2024” prisidės prie kūrimo bei palaikymo aplinkos, kuri leistų neįgaliesiems naudotis savo kaip piliečių teisėmis dalyvaujant teisėkūros procese; tinkamais būdais gauti informaciją, metodinę, specialistų pagalbą; ugdyti savarankiškumo įgūdžius, dalyvauti fizinio aktyvumo, sporto ir laisvalaikio, kultūros renginiuose ir aktyviame socialiniame gyvenime.

Projekto veiklos:

  1. Asmenų su negalia teisių gynimas: nuolatinio pobūdžio atstovavimas valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir teikiant pasiūlymus teisės aktų, reglamentuojančių žmonių su negalia gyvenimo kokybę, paslaugų prieinamumą, TPP kompensavimą ir kt. svarbius klausimus.
  2. Švietėjiški renginiai, orientuoti į visuomenės švietimą asmenų su negalia teisių klausimais, kovą prieš išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją asmenų su negalia atžvilgiu kasdieninėje veikloje, bendruomenėje. Vykdysime visuomenės ir renginių organizatorių švietimą apie žmonių su negalia mobilumą didinančių priemonių – bėgimo triračių – panaudojimą ir žmonių su negalia galimybę sportuoti bei dalyvauti aktyvaus laisvalaikio ir sporto renginiuose: dalyvauti masiniuose, sportą ir sveiką gyvenseną propaguojančiuose renginiuose: Vilniaus Sporto festivalyje, Olimpinėje dienoje Šiauliuose, Klaipėdos žmonių su negalia sporto festivalyje.
  3. Metodinė pagalba asociacijos nariams: informavimas, konsultavimas, metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas Frame Running sporto šakos taisyklių taikymo, teisės aktų pakeitimų, projektų rašymo, jų įgyvendinimo ir pan. klausimais.
  4. Tarptautinis bendradarbiavimas: asociacijos darbuotojų ir narių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, ryšių su tarptautiniais partneriais ir organizacijomis, veikiančiomis žmonių su negalia sporto srityse palaikymas ir plėtojimas. Atstovausime asociacijos narius tarptautinėse sporto organizacijose, dalinsimės patirtimis bei gerąją praktika. Bendradarbiausime su tarptautinėmis žmonių su negalia organizacijomis WAS, Special Olympics. Dalyvausime tarptautiniame Frame Running renginyje Danijoje. Užmegzsime partnerystės ryšius su žmonių su negalia sporto organizacijomis ES šalyse (Islandijoje, Švedijoje).
  5. Telksime asociacijos narius, jų šeimas bendroms veikloms, fizinio aktyvumo ir sporto iniciatyvoms bei sudarysime sąlygas jiems dalyvauti kitų organizuojamuose fizinio aktyvumo ir aktyvaus poilsio renginiuose (LNSF sporto renginiuose, IKI Velomaratore, RIMI Vilniaus maratone, Olimpinės mylios bėgime).
  6. Prioritetinė veikla – įtraukiojo ugdymo skatinimo veikla, orientuota į įtraukiojo fizinio ugdymo priemones. Skatinsime įtraukųjį fizinį ugdymą organizuodami teorinius-praktinius seminarus ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų specialistams, studentams apie įtraukiojo fizinio ugdymo veiklas ir priemones, taikytinas fizinio ugdymo pamokose, popamokinėse veiklose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, apie ugdymo specialistų vaidmenį įtraukiojo ugdymo procese.