Į(si)galink su bėgimo triračiu!

Projekto vykdytojas:
Lietuvos triračių sporto asociacija

Projekto rėmėjas:
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Projekto pradžia

2023-01-01

Projekto pabaiga

2023-12-31

Bendra projekto vertė

80378,00 Eur

Projekto veikloms įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos 78746 Eur
Projekto veikloms įgyvendinti skirtos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių 1632 Eur
Iš viso projekto veikloms įgyvendinti skirtos lėšos 80378 Eur

Projekto veiklos ir tikslai:

Projektas “Į(si)galink su bėgimo triračiu” prisidės prie kūrimo bei palaikymo aplinkos, kuri leistų neįgaliesiems naudotis savo, kaip piliečių, teisėmis dalyvaujant teisėkūros procese; tinkamais būdais gauti informaciją, metodinę, specialistų pagalbą; ugdyti savarankiškumo įgūdžius, dalyvauti fizinio aktyvumo, sporto ir laisvalaikio, kultūros renginiuose ir aktyviame socialiniame gyvenime.

 • Vykdysime visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą organizuojant akcijas, kampanijas, renginius apie neįgaliųjų mobilumą didinančių priemonių – bėgimo triračių –
  panaudojimą ir galimybes įtraukti neįgaliuosius į aktyvius visuomeninius, aktyvaus laisvalaikio ir sporto renginius.
 • Teiksime metodinę švietėjišką pagalbą neįgaliesiems teisės aktų reikalavimų taikymo, projektų rašymo, jų įgyvendinimo, neįgaliųjų sporto šakos – Frame Running taikymo ir įgyvendinimo
  klausimais.
 • Telksime žmones su negalia ir jų šeimų narius bendroms veikloms, ugdančioms savarankiškumą.
 • Skatinsime neįgaliųjų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, fizinio aktyvumo, sporto ir laisvalaikio renginiuose naudojant mobilumo priemonę – triratį. Stiprinsime šių žmonių emocinę sveikatą bei pasiruošimą dalyvauti visuomeniniame gyvenime organizuodami mokymus ir seminarus.
 • Skatinsime įtraukiojo ugdymo plėtrą, viešindami informaciją apie negalią turinčius vaikus bendrajame ugdyme, rengiant seminarus/mokymus ir organizuojant patyrimines veiklas, susijusias su įtraukiuoju ugdymu.
 • Ginsime neįgaliųjų teises atstovaudami juos valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų darbo grupėse, posėdžiuose ir pan., teikiant pasiūlymus teisės aktų projektams, dalyvaujant Neįgaliųjų
  NVO diskusijose, konferencijose neįgaliųjų teisių klausimais.
 • Apjungsime informacinius, žmogiškuosius, teisinius ir materialinius išteklius siekdami didinti neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais, neįgaliųjų įsitraukimą į pilietinę visuomenę ir aktyvų socialinį gyvenimą.
 • Atstovausime neįgaliuosius tarptautinėse organizacijose, bendradarbiaujant ir dalinantis patirtimi bei gerąją praktika su CPISRA, IWAS, Special Olympics ir kitomis organizacijomis, vystančiomis neįgaliųjų Frame Running sportą ir integraciją į visuomenę bei tarptautinę neįgaliųjų bendruomenę.

Čia rasite informacijos apie įtraukųjį ugdymą, mūsų visuomenės švietimą  tolerancijos ir nediskriminavimo kultūros klausimais; specialistų rekomendacijų ir kitokių pagalbos priemonių, padedančių plėsti individualiųjų poreikių moksleivių įtrauktį švietimo procese ir auginančių bendruomenėse pagarbumą bei pozityvumą visiems žmonėms, nesureikšminant jų negalios ar kitokio išskirtinumo.